REGULAMIN

Home/REGULAMIN
REGULAMIN 2017-01-03T14:32:12+00:00

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie
do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta
poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:
Ergonomika sp. z o.o.
ul. Dolistowska 26a
15-197 Białystok

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, który dostępny jest
tutaj. Konsument może również samodzielnie sformułować oświadczenie o
odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy
sprzedaży, w której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie
przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru,
partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca
zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności
poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru
inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.

5. Konsument nie ponosi kosztów:
a. świadczenia usług, za czas do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli:
1) Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa
odstąpienia od umowy, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy i
skutkach jego wykonania lub
2) Konsument nie żądał zgodnie z ustawą spełniania świadczenia przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
b. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli:
1) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub
2) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa
odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub
3) Sprzedawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży
na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w
chwili dostarczenia towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli
Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca
przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru
z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14
dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Towaru przed jego upływem.

9. Towar powinien być zwrócony na adres: Ergonomika sp. z o.o. ul. Dolistowska
26a, 15-197 Białystok

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie
poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z
Ustawą.

11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane
z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie
świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie
porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych
z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa
dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o
odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

REKLAMACJE (Рекламация):

1.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient
może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2.Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,
ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy
sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług
nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może
być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@ergodesk.pl.
W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14
dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

DOSTAWA (Доставка):

1.Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy
sprzedaży bez wad.

3.Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni
roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4.Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu
liczony jest w Dniach roboczych.

5.Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu
liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku
wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

6.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres
wskazany w formularzu zamówienia

7.W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego
odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta
informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

8.Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie
stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od
pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

9.Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można
dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na
Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu
odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie.

10.Sprzedawca,zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem
Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

11.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym
przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo
lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym
Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego
odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca
skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając
ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.